2024

โรงเรือนปลูกเมล่อนอัจฉริยะ ขนาด 8 x 12 เมตร พร้อมระบบ (จ.ราชบุรี)

โรงเรือนปลูกเมล่อนอัจฉริยะ ขนาด 8 x 12 เมตร พร้อมระบบน้ำหยดและพ่นหมอก

Read More
2024

งานติดตั้งระบบชุดควบคุมการปลูกพืชแบบ Smart Farm (จ.นครปฐม)

งานติดตั้งระบบชุดควบคุมการปลูกพืชแบบ Smart Farm สำหรับโรงเรือน 8 หลัง

Read More
2024

Ultrasonics Weather Station สถานีตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อม (จ.อุทัยธานี)

Ultrasonics Weather Station สถานีตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อม พร้อมชุดระบบ Solar Cell Off-Grid

Read More
2024

โรงเรือนปลูกผักแบบสมาร์ทฟาร์ม (จ.สงขลา)

โรงเรือนปลูกผักแบบสมาร์ทฟาร์ม ขนาด 6x24 เมตร (จ.สงขลา)

Read More
2024

โรงเรือนเลี้ยงแมลง (จ.นครปฐม)

โรงเรือนเลี้ยงแมลง (จ.นครปฐม)

Read More
2024

เรือนเพาะชำอัจฉริยะ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (จ.ระนอง)

เรือนเพาะชำอัจฉริยะ ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (จ.ระนอง)

Read More
2024

ชุดควบคุมพร้อมระบบ สำหรับโรงเลี้ยงไก่ (จ.ระยอง)

ชุดควบคุมพร้อมระบบ สำหรับโรงเลี้ยงไก่ (จ.ระยอง)

Read More
2024

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะพร้อมระบบสปริงเกอร์ (จ. ระยอง)

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะพร้อมระบบสปริงเกอร์ (จ. ระยอง)

Read More
2024

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบสปริงเกอร์และพ่นหมอก ขนาด 6 x 12 m (จ.พิษณุโลก)

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบสปริงเกอร์และพ่นหมอก ขนาด 6 x 12 m (จ.พิษณุโลก)

Read More
2024

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำและระบบระบายอากาศ (จ.ชลบุรี)

ชุดควบคุมระบบปลูกพืชอัจฉริยะ พร้อมระบบน้ำและระบบระบายอากาศ (จ.ชลบุรี)

Read More