2022

โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร พร้อมระบบน้ำสปริงเกอร์และพ่นหมอก (จ.นครปฐม)

โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ ขนาด 4x6 เมตร (จ.นครปฐม)

Read More
2022

ชุดระบบเลี้ยงไก่(ไข่) แบบอัตโนมัติ Smart Farm (จ.กรุงเทพฯ)

งานติดตั้งระบบพ่นหมอก และระบบให้น้ำ/อาหาร พร้อมชุดควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด 4x12 เมตร

Read More
2022

Smart Greenhouse โรงเรือนปลูกพืชสมุนไพรแบบอัจฉริยะ (จ.เพชรบุรี)

โรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม สำหรับปลูกพืชสมุนไพร ขนาด 10.0 x 20.0 x 6.0 เมตร

Read More
2022

โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm ปลูกพืชเพื่อการศึกษา (จ.ขอนแก่น)

โรงเรือนอัจฉริยะ Smart Farm ปลูกพืชเพื่อการศึกษา ขนาด 6x12 เมตร

Read More
2022

Smart Greenhouse สำหรับปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

Smart Greenhouse สำหรับปลูกเมล่อน ขนาด 6x20 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

Read More
2022

ระบบน้ำ พร้อมระบบสั่งการแบบ Smart Farm สำหรับโรงเรือนพืชสมุนไพร ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

ระบบน้ำ พร้อมระบบสั่งการแบบ Smart Farm สำหรับโรงเรือนพืชสมุนไพร ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

Read More
2022

โรงเรือน EVAP สำหรับปลูกพืชสมุนไพร พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (จ.เพชรบุรี)

โรงเรือน EVAP สำหรับปลูกพืชสมุนไพร พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ ขนาด 6x20 เมตร

Read More
2021

ระบบ Smart Farm สำหรับปลูกพืชสมุนไพร (จ.กาญจนบุรี)

งานติดตั้งระบบน้ำและระบบให้ปุ๋ย พร้อมชุดควบคุมแบบ Smart Farm สำหรับปลูกพืชสมุนไพรภายในโรงเรือน 10x30 เมตร

Read More
2021

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ จำนวน 2 หลัง (จ.นครนายก)

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบน้ำ ขนาด 8x20 เมตร สำปรับปลูกมะเขือเทศ และสลัด จำนวน 2 หลัง

Read More
2021

โรงเรือนอัจฉริยะพร้อมระบบเทปน้ำหยด ขนาด 6x30 เมตร เฟส 2 (จ.สุพรรณบุรี)

โรงเรือนสำหรับทดลองการเกิดโรคในพืช พร้อมระบบม่านพรางแสงม เทปน้ำหยด และพ่นหมอก ขนาด 6x30 เมตร จำนวน 4 หลัง (จ.สุพรรณบุรี)

Read More