2020

Start Smart Farmer l Move on Together

น้องๆ Sweat 16 ชวนทุกคนสนุกสนานแฝงความรู้และสาระดี ๆ ในการทำการเกษตรอัจฉริยะกับ Smart Farm Smart Life ทำเกษตรยุคใหม่ ลงแรงน้อยแต่ทำเงินนะ หากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี มารับชม "Start Smart Farmer" ไปพร้อมกันเลย

Read More
2020

รายการ Money Morning

SP Smart Plants ปลูกผักจริง จากสมาร์ทโฟน Money and Banking TV

Read More