LINE@SPsmartplants

AIS ฟาร์มสุข ร่วมกับศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (จังหวัด ปทุมธานี)

ช่วงฤดูฝน ปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรพบเจอ คือ แสงแดดไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้มีอาการใบยืด ฟอร์มใบไม่สวย โดยเฉพาะต้นกล้าอ่อน เพราะช่วงแรกเริ่มของการเพาะกล้า พวกเขาต้องการแสงแดดมากกว่า 6 ชั่วโมง และเมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ ก็ควรจะได้รับแสงแดดประมาณ 12 ชั่วโมง เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด

ช่วงฤดูฝน ปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรพบเจอ คือ แสงแดดไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้มีอาการใบยืด ฟอร์มใบไม่สวย โดยเฉพาะต้นกล้าอ่อน เพราะช่วงแรกเริ่มของการเพาะกล้า พวกเขาต้องการแสงแดดมากกว่า 6 ชั่วโมง และเมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์ ก็ควรจะได้รับแสงแดดประมาณ 12 ชั่วโมง เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด การสร้างโรงเรือนถึงจะช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าพืชต้องการแสงแดด โรงเรือนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอในหน้าฝนนะคะ

AIS Farmsuk (ฟาร์มสุข) ร่วมกับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) นำนวัตกรรมดิจิทัลส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา เพื่อให้กลับสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยเรา SPsmartplants เคยได้เข้าไปติดตั้งโรงเรือนและชุดหลอดไฟปลูกแล้วเมื่อตอนต้นปี แต่เนื่องจากในหน้าฝนนี้ พืชได้รับแสงที่ไม่เพียงพอ เราจึงนำเทคโนโลยีหลอดไฟปลูกพืช (LED Grow Light) ไปติดตั้งเพิ่มให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อนำใช้ในการเพาะกล้าอ่อนทำให้พวกเขาได้รับแสงแดดตามที่ต้นกล้าอ่อนต้องการ และติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าเวลาที่ต้องการใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะ