LINE@SPsmartplants

ระบบน้ำ พร้อมระบบสั่งการแบบ Smart Farm สำหรับโรงเรือนกัญชงและกัญชา ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

ระบบน้ำ พร้อมระบบสั่งการแบบ Smart Farm สำหรับโรงเรือนกัญชงและกัญชา ขนาด 10x30 เมตร จำนวน 2 หลัง (จ.พะเยา)

อีกหนึ่งผลงานโครงการติดตั้งระบบน้ำและระบบสมาร์ทฟาร์ม สำหรับโรงเรือนกัญชา/กัญชง ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
รายละเอียดงาน ดังนี้ค่ะ

 • ติดตั้งระบบน้ำหยด (Drip irrigation Netafim) 
 • ติดตั้งระบบปรับผสมปุ๋ยน้ำ สำหรับพืชกัญชา/กัญชง
 • ติดตั้งระบบโฟลวสวิตช์ 
 • ติดตั้งระบบไฟพร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อเกิดสภาวะ Run-Dry
 • เครื่องควบคุม SP-Box จำนวน 12 โซน เกรดอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบซอฟต์แวร์
 • เครื่องปรับปุ๋ยอัตโนมัติ SP-EC & PH Controller Box จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบซอฟต์แวร์
 • ระบบเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ แบบไร้สาย (Wireless)
 • ระบบเซ็นเซอร์วัดค่า EC และความชื้นในดิน แบบไร้สาย (Wireless)
 • ระบบเซ็นเซอร์วัดค่าความเข้มข้นแสงที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืช (PPFD) แบบไร้สาย (Wireless)
 • ระบบเซ็นเซอร์วัดค่าความสว่าง (LUX) แบบไร้สาย (Wireless)
 • ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ 3G/4G