LINE@SPsmartplants

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ในโรงเรือน (จ.ตราด)

ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ในโรงเรือนฟาร์มไก่ไข่ในระบบเกษตรธรรมชาติ

ผลงานในโครงการฟาร์มไก่ไข่ในระบบเกษตรธรรมชาติผสมผสานกับการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์ม

  •  ระบบควบคุมน้ำพ่นหมอกอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม เมื่ออุณหภูมิในโรงเลี้ยงไก่สูงเกินไป ช่วยให้น้องไก่ได้เล่นน้ำ คลายความเครียด และสบายตัวมากขึ้น
  • ระบบควบคุมเครื่องให้อาหาร/น้ำแบบอัตโนมัติ ช่วยให้น้องไก่ได้อาหารและน้ำที่เหมาะสมหรือเพียงพอ เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นมีผลต่ออัตราการกินอาหารและน้ำ