ความชื้นในดิน

รู้หรือไม่ ความชื้นในดินมีความสำคัญกับพืชมาก

รู้หรือไม่ ความชื้นในดินมีความสำคัญกับพืชมาก

กรณีศึกษา การปลูกเมล่อน

กรณีเกษตรกรปลูกเมล่อนในโรงเรือน ถ้าดินที่ปลูกมีความชื้นสูง อาจทำให้เกิดโรคราน้ำค้างได้ เนื่องจากเมล่อนเป็นพืชที่มีใบกว้าง ใหญ่ และมีขน เมื่อสัมผัสกับน้ำฝน...

Read More